PRIVACYVERKLARING


Hieronder leggen we je uit hoe we met jouw privacy omgaan. Door contact met ons te hebben, een reservering bij ons te maken en/of een vaartuig bij ons te huren, ga je akkoord met deze werkwijze. Onderstaande is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2019.


1.Persoonsgegevens


Holyboot verzamelt persoonsgegevens van je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat kan het geval zijn bij:
1.persoonlijk contact, emailcontact, telefonisch contact en/of
2.het maken van een reservering via onze website, telefonisch of persoonlijk en/of
3.het opstellen van een huurcontract voor het huren van een of meer van onze vaartuigen.
In het eerste geval verzamelen wij in de meeste gevallen de volgende gegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres. In het geval je namens een bedrijf contact met ons hebt, noteren we ook de naam van dat bedrijf.


2.Doelstellingen


Holyboot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om waar nodig zorg en ondersteuning te bieden;
- om je op de hoogte te brengen van informatie waarvan we denken dat die voor jou van waarde kan zijn;
- om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is;
- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen t.a.v. onze administratie en belastingaangifte.


3.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Holyboot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan we nodig achten om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


4.Delen van persoonsgegevens met derden


Holyboot verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mogelijk verstrekken we je informatie indien nodig wel aan aangewezen externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor de afhandeling van betalingen.


5.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Holyboot gebruikt alleen gangbare technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


6.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Holyboot. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@holyboot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met een nummer onderaan het passpoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Holyboot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons


7.Hoe wij persoonsgegevens beveiliging


Holyboot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@holyboot.nl.


8.Wijzigingen in privacyverklaring


Holyboot behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient daarom de aanbeveling om periodiek na te gaan of er iets is gewijzigd.


9.vragen, opmerkingen, klachten?


Bij vragen, opmerkingen of klachten over de manier waarop Holyboot omgaat met je privacy kun je contact met ons opnemen via info@holyboot.nl.