Algemene voorwaarden Peter Janzen Re-creatie


Artikel 1 Definities


1. Peter Janzen Re-creatie (hierna: ‘HOLYBOOT’) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van vaartuigen, zowel gemotoriseerd als ongemotoriseerd, voor de recreatieve alsmede bij uitzondering de beroepsmatige markt, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van HOLYBOOT en HOLYBOOT de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen HOLYBOOT en Klant, over het algemeen, maar niet uitsluitend, zijnde een huurovereenkomst, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door HOLYBOOT en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het ter beschikking stellen van voornoemde vaartuigen, alsmede alle andere door HOLYBOOT ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://holyboot.nl


Definities:


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden


1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en HOLYBOOT gesloten Overeenkomsten waarbij HOLYBOOT Diensten aanbiedt of producten levert, dan wel enige andere rechtsbetrekkingen aangegaan tussen beide partijen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met HOLYBOOT overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. Klant verklaart hiermee uitdrukkelijk vooraf akkoord te gaan, behoudens uitdrukkelijk verweer.


Artikel 3 De Overeenkomst


1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Klant kan contact opnemen met HOLYBOOT via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. HOLYBOOT zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die ter kennis van de Klant zal worden gesteld. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging van enige andere aard, hieronder mede begrepen mondelinge bevestiging, van beide partijen.
3. Als HOLYBOOT een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. HOLYBOOT kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van HOLYBOOT dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij HOLYBOOT deze schriftelijk bevestigt.
5. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door HOLYBOOT.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst


1. HOLYBOOT zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk alsmede mondeling vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. HOLYBOOT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal HOLYBOOT de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door HOLYBOOT worden doorbelast aan Klant.
4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HOLYBOOT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan HOLYBOOT worden verstrekt.
5. De Klant draagt er zorg voor dat HOLYBOOT zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. Hieronder mede begrepen, maar niet uitsluitend, het geval waarin Klant het geboden vaartuig niet tijdig retourneert naar de afgiftelocatie, alsmede het niet opvolgen van aanwijzingen van HOLYBOOT.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant HOLYBOOT hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. HOLYBOOT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen HOLYBOOT en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal tevens betaling dienen geschieden, waarover partijen overleg zullen voeren, maar in principe de geldende tarieven van kracht zijn. Klant verklaart zich gebonden aan deze tarieven.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van HOLYBOOT op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen HOLYBOOT en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst


1. HOLYBOOT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat HOLYBOOT goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is HOLYBOOT bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HOLYBOOT gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. Onder bovenstaande verplichtingen wordt onder meer begrepen het normaal gebruik van afgegeven vaartuig.


5. Meer specifieke redenen tot ontbinding zijn, maar niet uitsluitend, de volgende:
a. Het gebruiken van fluisterboot, dan wel enig ander vaartuig waartoe HOLYBOOT dit van toepassing acht, met meer dan het toegestaan aantal personen, welke zes (6) personen beslaat;
b. Het gebruiken van kano, dan wel enig ander vaartuig waartoe HOLYBOOT dit van toepassing acht, met meer dan het toegestaan aantal personen, welke 3 (3) personen beslaat;
c. Het besturen van geboden vaartuig zonder dat Klant de leeftijd van achttien (18) jaren heeft bereikt;
d. Het door de Klant toestaan, dan wel mogelijk maken, dat enig persoon die de leeftijd van achttien (18) jaren nog niet heeft bereikt het vaartuig bestuurt.
e. Het besturen, dan wel laten besturen, van geboden vaartuig onder invloed van enig substantie waarvan men moet weten dat het de vaardigheden van bestuurder beïnvloedt;
f. Het geboden vaartuig onbeheerd laten, waarmee door Klant het risico wordt gelopen dat door derden schade wordt toegebracht aan het geboden vaartuig, dan wel dat deze door derden toegeëigend wordt;
g. Gebruik van geboden vaartuig buiten vooraf aangegeven vaargebied;
h. Het niet in acht nemen van geldende wet- en regelgeving, hieronder begrepen, maar niet uitsluitend, de regels geldende voor het vaarverkeer op de Nederlandse wateren;


Artikel 7 Reserveren / Annuleren


1. Het maken van reserveringen voor een of meer vaartuigen is mogelijk via internet of ter plaatse. Reserveringen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door verhuurder via mail of ter plaatse.
2. Als Huurder zonder mail bericht vooraf meer dan 1 (een) uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Verhuurder het recht het Vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft geen recht op een alternatief.
3. In geval van wijzigen van de reservering door Huurder kan hij verhuurder om in de plaatsstelling van een derde verzoeken per mail.
4. Indien een gereserveerd Vaartuig 1 (een) uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en Huurder en Verhuurder geen redelijk alternatief overeenkomen, heeft Huurder aanspraak op vergoeding van maximaal 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen huursom, ten zij Verhuurder ten minste 2 (twee) uur voor de overeengekomen trijd Huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde Vaartuig.
5. Bij annuleren van een bevestigde reservering door Huurder is geen restitutie mogelijk. Huurder heeft wel het recht in geval van slechte weersvooruitzichten (aanhoudend regen, onweer of storm ten tijde van de huurperiode) tot 24 (vierentwintig) uur voor het begin van de overeengekomen huurperiode de reservering kostenloos te wijzigen door te mailen met Verhuurder. De huurperiode kan binnen het seizoen verplaatst worden, na dit seizoen is restitutie niet meer mogelijk.
6. Bij annulering van een bevestigde reservering korter dan 24 (vierentwintig) uur van tevoren of bij afwezigheid zonder bericht per mail is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Huurder geen recht op een alternatief.
7. Indien Verhuurder de Huurovereenkomst ontbindt vanwege slecht weer (zicht van max.50 (vijftig) meter, aanhoudende regenval, onweer of storm) heeft Huurder recht op teruggave van de betaalde huursom. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade) vergoeding.


Artikel 8 Kosten, honorering en betaling


1. Alle genoemde bedragen in de offerte, dan wel andere prijsuitingen, zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. HOLYBOOT heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft tevens een verplichting om dergelijke kennelijke foutieve verschrijvingen aan HOLYBOOT te vermelden. Opzettelijk afzien van deze verplichting wordt aangemerkt als frauduleus en kan ontbinding van de Overeenkomst tot gevolg hebben.
3. Betaling geschiedt vooraf via digitale betaling (online), direct na het reserveren van één van de voornoemde vaartuigen.


Artikel 9 Aansprakelijkheid


1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. HOLYBOOT is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. HOLYBOOT is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van HOLYBOOT, verleent de Klant de bevoegdheid aan HOLYBOOT om, als een door HOLYBOOT ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
3. HOLYBOOT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
4. HOLYBOOT is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
5. HOLYBOOT is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
6. De Klant vrijwaart HOLYBOOT voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
7. Indien HOLYBOOT aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van HOLYBOOT met betrekking tot haar Diensten.
8. De aansprakelijkheid van HOLYBOOT is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien HOLYBOOT niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
9. Indien sprake is van oneigenlijk gebruik, dan wel enig andere oorzaak waarvoor risico en schuld redelijkerwijs bij Klant dient te liggen, is deze gehouden, na degelijke schade- en oorzaakbeoordeling, te vergoeden.
10. De Huurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, vernieling, verlies of diefstal veroorzaakt tijdens of ten gevolge van de boot huur c.q. door aanvaringen.
11. De Huurder vrijwaart de Verhuurder van alle schade aan boten, toebehoren en/of andere aanspraken op schade van medepassagiers en/of derden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend), schade voortkomend uit boetes, overtredingen, misdrijven, verlies en/of vermissing.
12. De Huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, administratieve sancties, transacties etc. die aan de Verhuurder mochten worden opgelegd voor tijdens de huurtijd door de Huurder en/of bestuurder en/of passagiers gepleegde misdrijven c.q. overtredingen.
13. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor materieel en/of lichamelijk letsel bij de Huurder en zijn medepassagiers ook ontstaan door o.a.(maar niet uitsluitend) onachtzaamheid, vandalisme, baldadigheid, alcoholgebruik etc.
14. De Huurder dient zelf zorg te dragen voor eventuele reddingsmiddelen als bijvoorbeeld, zwemvesten voor hemzelf alsook voor de medepassagiers. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen als gevolg van het niet beheersen van de zwemkunst.
15. De Huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht aan boten en/of toebehoren van de Verhuurder.
16. De aansprakelijkheid en vrijwaringsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of roekeloosheid van de Verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
17. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HOLYBOOT.
18. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 10 Spelregels op het water


1. Meenemen en nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.
2. Duiken vanaf de boot is niet toegestaan, het water rondom waterland is op de meeste plaatsen erg ondiep.
3. Het is verboden in het water zwemmende, zich door een boot te laten voortslepen, al dan niet met bijvoorbeeld een touw.
4. Handen, vingers en alle ledematen dienen, tijdens de aanwezigheid in de boot, binnen boord gehouden te worden, zo komen ze nergens tussen.
5. Het slepen of duwen van andere vaartuigen is niet toegestaan.
6. Het compartiment waarin de accu's staan mag niet geopend worden en/of gebruikt worden om persoonlijke spullen in op te bergen.
7. In geval van pech dient de Verhuurder direct, eventueel telefonisch, ingelicht te worden met opgaaf van bootnummer en aard van de storing, zodat de schade verholpen kan worden.
8. Het wordt aangeraden om tijdens het zwemmen zwemschoenen of iets dergelijks te gebruiken ter voorkoming van letsel aan onder andere voeten en benen als gevolg van de aanwezigheid van bijvoorbeeld vuilnis, takken, mosselen, schelpen etc. op de bodem van de zwemlocatie.
9. Het is verboden op de beschermbeugel van de buitenboordmotor als ook op de motor te zitten.
10. Bij vuil in de schroef van de motor dient dit door de bestuurder zelf verwijderd te worden, hiertoe dient dan wel eerst de stroom- voedingskabel naar de accu's ontkoppeld te worden en/of het contactsleuteltje uit het contactslot verwijderd te worden.


Artikel 11 Overmacht


1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van HOLYBOOT, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van HOLYBOOT zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van HOLYBOOT, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. Beoordeling van situaties van overmacht ligt ten alle tijden bij HOLYBOOT. Klant heeft ermee akkoord te gaan indien HOLYBOOT van mening is dat er sprake is van een overmachtsituatie.
4. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
5. Indien de overmacht langer dan de voornoemde verhuurperiode voortduurt wordt de Overeenkomst ontbonden zonder terugbetalingsverplichting van HOLYBOOT. Tevens is HOLYBOOT niet aansprakelijk voor reiskosten gemaakt om tot locatie van HOLYBOOT te komen.


Artikel 12 Garantie


1. HOLYBOOT biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat HOLYBOOT de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen bij HOLYBOOT te worden gemeld, waarbij de nodige zorg in acht moet worden genomen dat voornoemde melding HOLYBOOT zal bereiken. Melding van dergelijke gebreken dient Klant zo spoedig mogelijk ter kennis van HOLYBOOT te brengen.
2. Indien HOLYBOOT van oordeel is dat het voortzetten van de verhuurperiode, met het oog op het afgegeven materiaal, niet verstandig is dient Klant terug te keren naar de locatie van afgifte, waarna HOLYBOOT, in overleg met Klant een passende oplossing zal zoeken.
3. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade, en in het bijzonder maar niet uitsluitend nalatigheid dan wel onervarenheid in de besturing van afgegeven vaartuig.
4. Indien HOLYBOOT herstelwerkzaamheden uitvoert die veroorzaakt zijn door voornoemd nalatig gebruik, komt dit voor rekening van de Klant. Hiervoor zal een offerte worden opgemaakt om wettelijk vast te stellen wat de geleden schade is.
5. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.


Artikel 13 Reclame


1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen een redelijke periode aan HOLYBOOT worde gemeld.
3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) week, na afloop van de verhuurperiode, schriftelijk te worden gemeld bij HOLYBOOT overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.


Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens


1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. HOLYBOOT kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 15 Klachtenregeling


1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@holyboot.nl of telefonisch te melden via +31 6 42502276


Artikel 16 Identiteit van HOLYBOOT


Peter Janzen Re-creatie is bij de KvK geregistreerd onder nummer 56775334 en draagt btw-identificatienummer NL0-16796895B04. HOLYBOOT is gevestigd aan de Dorpsstraat Holysloot 22 (1028BD) te Amsterdam. HOLYBOOT is per e-mail te bereiken via info@holyboot.nl of middels de Website https://holyboot.nl en telefonisch op +31 6 42502276.


Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op de rechtsverhouding tussen HOLYBOOT en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen HOLYBOOT en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.